Affärside´och Policys

 

Affärside:

" Att utföra parti och pendeltransporter huvudsakligen i Mälardalen och genom en optimal transportplanering, branschmässig erfarenhet och serviceanda tillgodoser vi våra kunders önskemål och befäster därmed vår andel av marknaden"

 

Arbetsmiljöpolicy:

" Att på ett effektivt sätt arbeta systematiskt för att minska olycksfall, arbetsskador och sjukdagar för de anställda. Detta sker med hjälp av löpande riskinventering bestående av personalmöten, skyddsronder, sjukförsäkring samt utredning av arbetsskador och tillbud"

 

Trafiksäkerhetspolicy

-from 5/8 2003-

" Vår ambition är att med ledningens ansvar som grund vara yrkesmän som är föredömen i trafiken och medverkar till att angelägna trafikmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället,

Detta innebär att alla inom företaget;

* alltid använder bilbälte

*håller avstånd till framförvarande

*respekterar kör och vilotidsreglerna

*respekterar gällande viktbestämmelser

*planerar körningen beträffande väglag samt trafiksituation

*säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt

*är sprit och drogfria inkl. starka mediciner

*håller fordonen i trafiksäkert sätt

*inte åtar oss uppdrag som kan innebära att vi bryter mot vår policy

* är utrustade med ADR-utbildning samt rätt utrustning i bilarna